Ágfalva - TAK

Üdvözöljük Ágfalva TAK oldalain!

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről

Ágfalva Településképi Arculati Kézikönyv

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 21.-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

TAK Tervezet egyeztetési felülete

Partnerek előzetes tájékoztatása  - Meghívó egyeztetési fórum I.

Partnerek előzetes tájékoztatása  - Meghívó egyeztetési fórum II.Összefoglaló sorvezető a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet készítéséről, egyeztetéséről és elfogadásáról ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A Településképi TV. rendelkezései szerint a helyi önkormányzat képviselő-testületének legkésőbb 2017. december 31-ig meg kell alkotnia településképi rendeletét. A rendelet tartalmi megalapozásához pedig el kell készíteni a Településképi Arculati Kézikönyvet, melynek határideje szinten 2017. december 31.
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében elkészíttette Ágfalva Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK) és településképi rendeletét (továbbiakban: Tkr.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) eljárási szabályai szerint.
A véleményezés és egyeztetés több lépcsőben történt. Először a lakosság és más partnerek előzetes tájékoztatása történt meg a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet szerint.
A Rendelet szerinti adatszolgáltatási kérelmek feltöltésre kerültek a Lechner Tudásközpont digitális egyeztető felületére. A beérkezett adatok felhasználásra kerültek a TAK és Tkr. készítésekor.
A lakossági véleményeztetése megtörtént, A partnerségi véleményeztetés keretein belül a 2017. május 26-án valamint 2017. augusztus 2-án összehívott lakossági fórumon, valamint ezeket követő nyolc napon belül írásban lehetett véleményt benyújtani.
Az államigazgatási véleményezés szintén a Lechner Tudásbázis digitális egyeztető felületén kellett, hogy történjen a Rendelet előírásai alapján. A TAK és a Tkr feltöltésére 2017. december 8-án került sor. A megbízott főépítész elkészítette a beérkezett vélemények kiértékelését. Az elkészült TAK példaértékű. A Tkr-en csak kisebb pontosítás volt szükséges. A Képviselő-testület december 21-én megtartott ülésén a 193/2017.(XII.21.) Határozattal fogadta el a TAK-ot, és alkotta meg a 17/2017. (XII. 31) önkormányzati rendeletét a településkép védelméről.
A Rendelet 43/B. §. (3) bekezdésében előírt monitorozás biztosítása érdekében észrevételüket a agfalva@agfalva.hu e-mail címre tehetik meg.

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet készítésének menete

Jogszabályi háttér:

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Településképi tv.) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet

Előkészítés:

Partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása (önkormányzati rendeletben)
Főépítész megbízása

1. A partnerek előzetes tájékoztatása

Előzetes tájékoztatása elkészítése
Fórum előtt min. 8 nappal közzététel (hirdetőfelületen, helyi lapban, esetleg honlapon)
Lakossági fórum: a partnerek szóbeli véleményezési lehetősége Fórumot követő 8 napon belül: írásbeli véleményezési lehetőség Vélemények feldolgozása

2.
Adatszolgáltatási kérelem az államigazgatási szervektől

Természet- és tájvédelem: illetékes nemzeti park igazgatóság
Örökségvédelem: Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala
Hírközlés: Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala (NMHH) Az adatszolgáltatást 21 napon belül kell teljesíteni a megkeresett szerveknek.

3. A partnerek előzetes javaslatainak, ill. az államigazgatási szervek által szolgáltatott adatainak a figyelembevételével a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és településképi rendelet elkészítése az önkormányzati főépítész bevonásával.

4.
A tervezetek véleményeztetése a partnerekkel és az államigazgatási szervekkel

Partnerségi egyeztetés:
Fórum előtt min. 8 nappal közzététel (hirdetőfelületen, helyi lapban, esetleg honlapon)
Ismételt lakossági fórum: a partnerek szóbeli véleményezési lehetősége
Fórumot követő 8 napon belül: írásbeli véleményezési lehetőség
Vélemények feldolgozása
Véleményeztetés az államigazgatási szervekkel
Ehhez a polgármesternek fel kell tölteni a TAK tervezetet a Lechner Tudásközpont által működtetett elektronikus felületre. (tak.lechnerkozpont.hu) TAK véleményezői:
Magyar Építész Kamara
Kulturális örökség védelméért felelős miniszter
Illetékes nemzeti park igazgatóság
NMHH
A véleményező szerveknek 21 napon belül kell teljesíteni a véleményezési kötelezettségüket.

5.
A beérkezett vélemények ismertetése és megvitatása a képviselő-testülettel.

6.
A képviselő-testület elfogadja a Településképi Arculati Kézikönyvet (a normatív határozata mellékleteként) és a településképi rendeletet 2017. december 31-ig.

7.
A helyi normatív szabályozás településképi rendelettel történő összehangolása (HÉSZ és más önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, módosítása, szükség esetén hatályon kívül helyezése)

8.
Az elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet közzététele (a település Polgármesteri Hivatalában és a honlapon)
9.
Elfogadott TAK és településképi rendelet megküldése (Elektronikus úton, az elfogadásról szóló képviselő-testületi hiteles jegyzőkönyvvel együtt)
a Lechner Tudásközpontnak Állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak

10. Monitorozás: az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtetése, évente egy alkalommal a felületre beérkezett vélemények kiértékelése.

       Pék Zsuzsanna
       polgármester